ข้อสอบท้องถิ่น ตัวอย่าง ใหม่ปี 57

ข้อสอบท้องถิ่น

ข้อสอบท้องถิ่น ตัวอย่าง ปี 2557
47.การรวมนับคะแนนลงคะแนนเสียงผู้บริหารท้องถิ่นในเขตเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใน
เขตท้องที่อำเภอไม่ก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถ้ามีประชากรเกินกว่าเพียงใดสามารถ
กำหนดสถานที่นับคะแนนเลือกตั้งยิ่งกว่าหนึ่งแห่ง
ก. เกินกว่า 10,000 บาท ข. เกินกว่า 50,000 บาท
ค. เกินกว่า 100,000 บาท ง. เกินกว่า 500,000 บาท
ตอบ ค. ข้อสอบท้องถิ่น  เกินกว่า 100,000 บาท
คำชี้แจงดังข้อข้างต้น
48.ในเรื่องที่เป็นบัตรเสียนั้น จะต้องมีการลงลายมือชื่อกำกับไว้ไม่น้อยกว่ากี่คน
ก. ไม่น้อยกว่า 2 คน ข. ไม่ต่ำกว่า 3 คน
ค. ไม่น้อยกว่า 4 คน ง. ไม่น้อยกว่า 5 คน
ขาน ข. ไม่ต่ำกว่า 3 คน
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 90 ให้
คณะกรรมการนับคะแนน นับคะแนนสำหรับบัตรเลือกตั้งที่ได้ทำรหัสในช่องไม่
ลงคะแนนเลือกตั้ง และให้ประกาศจำนวนบัตรดังกล่าวด้วย
ในการนับคะแนนหากมีอยู่ว่ามีบัตรเสีย ข้อสอบท้องถิ่น ให้แยกบัตรเสียออกไว้ต่างหาก และห้าม
มิให้นับบัตรเสียเป็นคะแนนไม่ว่ากรณีใด
บัตรเลือกตั้งต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นบัตรเสีย
(1) บัตรปลอม
(2) บัตรที่มิได้ทำรหัสใดๆ
(3) บัตรที่ไม่อาจทราบได้ว่าลงคะแนนลงคะแนนเสียงให้กับผู้สมัครคนใด
(4) บัตรที่ทำเครื่องหมายเป็นที่สังเกตตาม มาตรา 77
(5) บัตรที่มีลักษณะตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งป่าประกาศกำหนด
ให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้งสลักหลังในบัตรเสียว่า "เสีย" พร้อมทั้งระบุเหตุผล
ว่าเป็นบัตรเสียตามความในอนุมาตราใดและให้กรรมการนับคะแนนเลือกตั้ง ลงลายมือชื่อ
กำกับไว้ไม่น้อยกว่าสามคน
49.ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้แต้มเลือกตั้งไม่น้อยกว่าเท่าใดของจำนวนผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น
ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ข. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25
ค. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ง. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 75
ตอบคำถาม ก. ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 100 ใน
กรณีที่มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเท่ากับจำนวนผู้บริหารท้องถิ่น ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง
นั้น หรือในกรณีที่มีผู้สมัครเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าหรือเท่ากับจำนวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ข้อสอบท้องถิ่น ในเขตเลือกตั้งนั้น ในกรณีที่ผู้สมัครได้คะแนน
เลือกตั้งน้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้คณะกรรมการ
การเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ หรือไม่ก็ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภา
ท้องถิ่นที่ ยังขาดอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
ในเหตุที่มีผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าจำนวนสมาชิกสภา
ท้องถิ่น ที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ด้วยกันมิได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ยังขาดอยู่
ตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นเพิ่มเติม เพื่อให้ได้สมาชิกสภาท้องถิ่นครบจำนวน
50.หากการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นไปโดยคิดคดไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นคำ
ร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อผู้ใด
ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง ข. สมาชิกสภาท้องถิ่น
ค. ผู้บริหารท้องถิ่น ง. องค์การบริหารส่วนตำบล
ตอบคำถาม ก. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พุทธศก 2545 มาตรา 102
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศผลการเลือกตั้งของเขตเลือกตั้งใดแล้ว หากผู้มีสิทธิ
เลือกตั้ง ไม่น้อยกว่าสิบคน ผู้สมัคร ข้อสอบท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือนายอำเภอในเขตเลือกตั้งนั้นเห็น
ว่าการเลือกตั้ง หรือการนับคะแนนเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น เป็นไปโดยทุจริต หรือไม่เที่ยง
ธรรมหรือไม่ถูกต้อง ให้มีสิทธิยื่นคำร้องคัดค้านการเลือกตั้งต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้ง
51.จากข้อข้างต้นต้องกระทำภายในกี่วัน นับแต่วันป่าวร้องผลการเลือกตั้ง
ก. ภายใน 7 วัน ข. ภายใน 15 วัน
ค. ภายใน 30 วัน ง. ภายใน 60 วัน
กล่าวตอบ ค. ภายใน 30 วัน
ถ้อยคำดังข้อข้างต้น
52.ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวางหน่วงเหนี่ยว โดยไม่มีเหตุอันควรในการไปใช้
สิทธิลงคะแนนเสียงของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้างต้องระวางโทษจำคุกเท่าใด
ก. ไม่เกิน 3 เดือน ข. ไม่เกิน 6 เดือน
ค. ไม่เกิน 9 เดือน ง. ไม่เกิน 12 เดือน
ตอบ ง. ไม่เกิน 12 เดือน
มาตรา 109 ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้างผู้ใดขัดขวาง หน่วงเหนี่ยว หรือไม่ให้ความ
หมูโดยไม่มีเหตุอันสมควรในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกจ้าง
แล้วแต่เนื้อความ ต้องระวางโทษติดตะรางไม่เกินหนึ่งปี หรือไม่ก็ปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ง
ปรับ
53.ผู้ใดกระทำการเท็จเพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดฝ่าฝืนไม่ใช่หรือปฏิบัติตาม พรบ.นี้จน
เป็นเหตุให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งต้องระวางโทษจำคุกเท่าไร
ก. ตั้งแต่ 2 ปี – 5 ปี    ข. ตั้งแต่ 5 ปี – 7 ปี
ค. ตั้งแต่ 5 ปี – 10 ปี ง. ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป
ขานตอบ ค. ตั้งแต่ 5 ปี – 10 ปี
พรบ.การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 มาตรา 114
ผู้ใดกระทำการอันเป็นเท็จ ข้อสอบท้องถิ่น เพื่อให้ผู้อื่นเข้าใจผิดว่าผู้สมัครผู้ใดกระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัตินี้ ข้อสอบท้องถิ่น ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท ด้วยกันให้
ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดห้าปี
ถ้าการกระทำตามวรรคหนึ่งเป็นการกลั่นแกล้งให้ผู้สมัครนั้นถูกเพิกถอนสิทธิการ
เลือกตั้ง หรือเพื่อไม่ให้มีการประกาศผลการเลือกตั้ง ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่ห้าปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสองแสนบาท และให้ศาลสั่งเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งมีกำหนดสิบปี
Share