แนวการดำเนินงาน พ.ศ. 2554-2559 ตาม คู่มือเตรียมสอบ สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

ทิศทางการดำเนินงาน พุทธศักราช 2554-2559 ตาม คู่มือสอบ สำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
1. แก่นแท้ของสิทธิมนุษยชน ลงความว่า การเคารพคุณค่าของความเป็นมนุษย์ การแก้ไขปัญหาด้าน
สิทธิมนุษยชนให้เกิดความยั่งยืน ลงความว่า การทำให้สังคมมีวัฒนธรรมการเคารพคุณค่าและสิทธิ
ความเป็นมนุษย์ในวิถีชีวิต ประจำวัน คำถามการละเมิดสิทธิมนุษยชนจะลดน้อยลงหรือหมด
ไปสังคมจะเกิดความเป็นธรรมและ สันติสุข ฉะนั้น ทิศทางหลักของการดำเนินงานของกสม.
คือ การประสานพลังต่างๆของสังคม เพื่อร่วมกันพัฒนาวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนให้เกิดขึ้นในเข้าสังคมไทย
2. สิทธิมนุษยชนครอบคลุมหลายมิติอย่างกว้างขวาง สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติมีทรัพยากรจำกัด ทั้งในด้านจำนวนบุคลากร งบประมาณ องค์ความรู้ และสมรรถนะ
ความเก่งต่างๆ การดำเนินการไปสู่มรรคผลแห่งความสำเร็จในภารกิจได้โดยเร็ว
จำเป็นต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของ สรรพกำลังด้านสังคม ภาคีเครือข่ายทั้งในส่วนของ
ภาครัฐ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์การเอกชน สถาบัน การศึกษา สถาบันศาสนา สถาบันทาง
การเมือง สถาบันทางสังคม ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไป ร่วมกันสร้างวัฒนธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนให้บังเกิดขึ้น โดยการสนับสนุนภาคีเครือข่ายให้มีโอกาส มาทำงาน
สนับสนุนภารกิจร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้ อย่างเต็มศักยภาพ
3. ด้วย ข้อจำกัดของทรัพยากรจึงจำเป็นต้องเลือกหรือเน้นการดำเนินงานในเรื่องที่มี
ความสำคัญและ/หรือเป็นปัญหาเร่งด่วน คู่มือเตรียมสอบสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตามที่ได้มีการวิเคราะห์สถานการณ์สิทธิมนุษยชน
ได้แก่ สถานการณ์ทางการเมือง สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ สิทธิเด็ก สตรีและ
กลุ่มบุคคลที่อ่อนแอหรือเสี่ยงต่อการถูกละเมิดหรือได้รับการปฎิบัต ิที่ไม่เป็นธรรม สิทธิใน
กระบวนการยุติธรรม สิทธิชุมชนและการจัดสรรทรัพยากรธรรมชาติอย่างเป็นธรรม สิทธิใน
บริการด้านสุขภาพ สิทธิมนุษยชนกับบทบาทภาคธุรกิจ เป็นอาทิ
 
4. การคุ้มครองของ กสม. คู่มือเตรียมสอบสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ต้องใช้กลไกของสำนักงานที่สามารถตอบสนองพันธกิจได้อย่างมี
ความสามารถ ซึ่งต้องเป็นการดำเนินงานเชิงรุกที่มีแผนยุทธศาสตร์ในการกำกับทิศทางการ
ทำ งาน เพื่อให้การขับเคลื่อนสามารถคาดหวังผลลัพธ์และผลกระทบต่อสังคมที่มีพลัง
5. จะ ต้องพัฒนาปรับปรุงด้านการจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล มีการจัดโครงสร้างบุคลากร
กระบวนการ ระบบ และระเบียบ ให้เหมาะสมและเอื้อต่อการเพิ่มสมรรถนะการบริหารงาน
ของสำนักงานฯ ลดการทำงานแบบองค์กรราชการลงบ้าง เน้นภารกิจแนวราบเพื่อให้การ
ดำเนินงานขององค์กรมีความรวดเร็ว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากขึ้น สร้างวัฒนธรรม
การเคารพสิทธิมนุษยชนให้อยู่ในการปฏิบัติงานประจำวันของคนใน องค์กร ตลอดจนการทำ
ให้บุคลากรและภาคีเครือข่ายมีแรงบันดาลใจและมีความสุข ในการขับเคลื่อนงานของ กสม.
6. การ สร้างวัฒนธรรมทางสังคม อาจมีบางส่วนที่สอดคล้องกับคุณค่าเดิมในสังคม บางส่วน
อาจจะไม่สอดคล้องหรือขัดแย้ง จึงมีความจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในการสื่อสารกับสังคม และ
การเปลี่ยนแปลง ทัศนคติและพฤติกรรมของคนในสังคม เช่น การสื่อสารสาธารณะที่มี
ปฏิสัมพันธ์(public interactive communication) และการตลาดเพื่อสังคม(social marketing)
7. การ ดำเนินงานของ กสม. นอกเหนือจากการดำเนินงานในส่วนที่เป็นนามธรรมแล้ว ควร
ดำเนินงานในประเด็นที่เป็นรูปธรรมด้วย พื่อให้สังคมเห็นความสำเร็จที่จับต้องได้และเกิด
ศรัทธาเชื่อมั่น ในการสร้างสังคมสิทธิมนุษยชน
8. สิทธิ มนุษยชนมีหลากหลายมิติ คู่มือเตรียมสอบสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และมีความเกี่ยวข้องเชื่อมโยงสัมพันธ์กันได้แก่ การเมือง
เศรษฐกิจ สังคม การศึกษาวัฒนธรรม ศาสนา ทรัพยากร สิ่งแวดล้อม การประกอบอาชีพ
นโยบาย กฎหมาย เพศ วัย ชาติพันธุ์ คนชายขอบ สังคม คู่มือเตรียมสอบสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กับเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่
การดำเนินงานของ กสม. จึงต้องคำนึงถึงการครอบคลุมความหลากหลายเหล่านั้น
9. ใน ยุคโลกาภิวัตน์ ที่มีการสื่อสารสารสนเทศที่รวดเร็วกว้างขวาง สิทธิมนุษยชนในประเทศ
ไทย และสากลมีความสัมพันธ์เชื่อมโยงและส่งผลกระทบต่อกันอย่างมาก ฉะนั้น การ
ขับเคลื่อนงาน ที่สอดประสานเพื่อเสริมพลัง (synergy) ระหว่างงานในประเทศและกระแส
ระหว่างประเทศ ตลอดจนการคำนึงถึงมาตรฐาน พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิ
มนุษยชนด้วย
สัญลักษณ์
ภาพตราสัญลักษณ์ของคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
เรื่องความหมายของเครื่องหมาย
รูปทรงดอกบัว
คือ ความมีคุณธรรม ความเอื้ออารีระหว่างเพื่อนมนุษย์อันเป็นจริยวัตรอันดีงามของ
คนไทย
รูปคนล้อมเป็นวงกลม
คือ การสร้างพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคม คู่มือสอบสำนักงานสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิ
มนุษยชนให้เป็นส่วนสำคัญในกระบวนการพัฒนาประเทศ
รูปมือ
คือ การร่วมมือกับทุกภาคส่วนของสังคมทั้งในระดับประเทศและระหว่างประเทศ ในการ
โอบอุ้ม คุ้มครองศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และอิสระ ด้วยหลักแห่งความเสมอ
ภาค และภราดรภาพ
สีน้ำเงิน
คือ สีของความเชื่อมั่นของประชาชนและทุกภาคส่วนของสังคม
คือ ความมุ่งมั่น อดทนในการทำงานเพื่อประชาชน
คือ ความสามัคคี และการประสานพลังอย่างหนักแน่นจากทุกภาคส่วนของสังคม เพื่อ
เสริมสร้างวัฒนธรรมสิทธิมนุษยชนในสังคมไทย
สัญลักษณ์ราชการดังกล่าว นอกจากใช้เป็นตราประจำสำนักงานคณะกรรมการสิทธิ
มนุษยชนแห่งชาติแล้ว ให้ใช้เป็นตราประจำอัตราประธานกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ ตราประจำคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ และตราประจำตำแหน่ง
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
Share